RECURSOS DE APRENDIZAJE

Mostrando resultados 1 a 20 de un total de 149
 • Potències i radicals

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  De manera interactiva, en aquesta unitat s’estudia la relació existent entre potències i arrels. Veiem les propietats i operacions d’arrels i potències.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Estadística

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  De manera interactiva, en aquesta unitat es tracten conceptes bàsics de l’estadística descriptiva, de com organitzar-los i com representar-los.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Inequacions

  Recurso de aprendizaje
  intef
  Resource image

  De manera interactiva, en aquesta unitat anirem treballant les inequacions, des d’un nivell senzill fins a un nivell més complex. De forma constructiva amb inequacions de grau u, a sistemes d’inequacions, a inequacions de 2n grau. Per acabar veient el sentit gràfic i geomètric del significat de les inequacions. En l’últim apartat es veuen aplicacions a la resolució de problemes.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Semblança

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  De manera interactiva, en aquesta unitat estudiem qüestions geomètriques de semblança, estudiem quan dues figures són semblants, reduïm figures regulars a triangles i enunciem els teoremes més importants. En l’aplicació a la resolució de problemes considerem el concepte de raó de semblança per a tractar longituds, àrees i volums. I, per últim, el cas més habitual de treballar amb escales.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Trigonometria

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  De manera interactiva, en aquesta unitat veiem la relació entre costats i angles que ens condueixen a les raons trigonomètriques, les relacions i igualtats que entre elles existeixen i que possibiliten noves formes de resolució de problemes que es poden reduir a triangles.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Funciones y gráficas

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  En esta quincena aprenderás a: Reconocer si una relación entre dos variables es una función o no. Distinguir la variable independiente y la dependiente. Expresar una función utilizando una tabla de valores, una gráfica o una fórmula. Determinar el dominio y el recorrido de una función. Interpretar algunas características de la gráfica de una función: el crecimiento y decrecimiento, los extremos relativos, la periodicidad... Representar y analizar gráficas de funciones extraídas de distintas s...

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Proporcionalitat

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  Aquest objecte educatiu correspon a la unitat "Proporcionalitat" del llibre digital per a matemàtiques de 2º ESO desenvolupat per l'Institut de Tecnologies Educatives del Ministeri d'Educació. Cobreix la 4ª quinzena d'un curs que, encara que dissenyat per a un ensenyament digital a distància, pot ser utilitzat en l'ensenyament presencial com a material complementari o fins i tot com a material autosuficient. Conté activitats interactives, exercicis de revisió i ampliació, tests d'autoavaluaci...

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Els nombres reals

  Recurso de aprendizaje
  intef
  Resource image

  De manera interactiva, en aquesta unitat es completa la recta dels nombres reals, la seva representació i el seu ordre. Anem dels racionals als irracionals. D’altra banda, en les situacions de la vida real els nombres que utilitzem són, moltes vegades, aproximacions d’altres. Veurem, en aquest cas, com podem mesurar l’error.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Ecuacións

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  Este obxecto educativo corresponde á unidade "Ecuacións" do libro dixital para matemáticas de 2º ESO desenvolvido polo Instituto de Tecnoloxías Educativas do Ministerio de Educación. Cobre a 6ª quincena dun curso que, aínda que foi deseñado para un ensino dixital a distancia, pode ser utilizado no ensino presencial como material complementario ou tamén como material autosuficiente. Contén actividades interactivas, exercicios de revisión e ampliación, tests de autoavaliación, follas de seguime...

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Ecuacións de segundo grao

  Recurso de aprendizaje
  intef
  Resource image

  Unidade didáctica do libro virtual EDAD (Ensino Dixital a Distancia) de 3º ESO adicada ao tema "Ecuacións de segundo grao". A secuenciación é a seguinte: introdución - desenvolvemento dos contidos - exercicios para practicar – autoavaliación - proba para enviar ao titor – ampliación. Todos os apartados teñen un alto nivel interactivo e visual e, ademáis de podelo descargar para traballar en local, podemos aceder ao desenrolo en formato pdf.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Polinomios

  Recurso de aprendizaje
  intef
  Resource image

  Nesta quincena aprenderás: A traballar con expresións literais para a obtención de valores concretos en fórmulas e ecuacións en diferentes contextos. A Regra de Ruffini. Teorema do resto. A recoñecer os polinomios con coeficientes reais irredutibles. A factorizar polinomios con raíces enteiras.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Estadística

  Recurso de aprendizaje
  intef
  Resource image

  De manera interactiva, en aquesta unitat es tracten conceptes bàsics de l’estadística descriptiva, de com organitzar-los i com representar-los.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Proportzionaltasuna

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  Hamabostaldi honetan, hau ikasiko duzu: Arrazoia zatiki eran adierazten. Proportzioak osatzen. Hiru zenbaki jakin, eta laugarren proportzionala kalkulatzen. Magnitude zuzenki proportzionalak bereizten. Problemak ebazten, hiruko erregela zuzenaren bidez. Ehunekoak kalkulatzen. Ehuneko-problemak ebazten.

  Área de conocimiento
 • Figuras planas, propiedades métricas

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  Unidade didáctica do libro virtual EDAD (Ensino Dixital a Distancia) de 3º ESO adicada ao tema "Figuras planas. Propiedades métricas". A secuenciación é a seguinte: introdución - desenvolvemento dos contidos - exercicios para practicar – autoavaliación - proba para enviar ao titor – ampliación. Todos os apartados teñen un alto nivel interactivo e visual e, ademáis de podelo descargar para traballar en local, podemos aceder ao desenrolo en formato pdf.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Proporcionalidad

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  En esta quincena aprenderás a: Expresar una razón como cociente de dos números. Formar proporciones. Dados tres números calcular su cuarto proporcional. Identificar magnitudes que son directamente proporcionales. Resolver problemas usando reglas de tres directa Calcular porcentajes. Resolver problemas con porcentajes.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Proporcionalidad

  Recurso de aprendizaje
  intef
  Resource image

  En esta quincena aprenderás a: Distinguir entre magnitudes directa e inversamente proporcionales. Resolver distintas situaciones sobre proporcionalidad directa e inversa con dos o más magnitudes. Hacer repartos directa e inversamente proporcionales. Calcular porcentajes. Calcular directamente aumentos y disminuciones porcentuales. Resolver distintos ejercicios sobre porcentajes.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Funciones y gráficas

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  Con esta unidad aprenderás a: Conocer e interpretar las funciones y las distintas formas de presentarlas. Reconocer el dominio y el recorrido de una función. Determinar si una función es continua o discontinua. Hallar la tasa de variación media de una función en un intervalo. Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función y hallar sus máximos y mínimos. Investigar el comportamiento a largo plazo de una función. Comprobar la simetría de algunas funciones respecto al origen y al eje O...

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Expressions algebraiques

  Recurso de aprendizaje
  intef
  Resource image

  En aquesta quinzena aprendràs a: Utilitzar lletres per representar nombres desconeguts, trobar el valor numèric d´una expressió algebraica, sumar, restar i multiplicar monomis, resoldre equacions de primer grau i resoldre problemes mitjançant equacions de primer grau.

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Semblança. Teorema de Pitàgores

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  Aquest objecte educatiu correspon a la unitat "Semblança. Teorema de Pitàgores" del llibre digital per a matemàtiques de 2º ESO desenvolupat per l'Institut de Tecnologies Educatives del Ministeri d'Educació. Cobreix la 7ª quinzena d'un curs que, encara que dissenyat per a un ensenyament digital a distància, pot ser utilitzat en l'ensenyament presencial com a material complementari o fins i tot com a material autosuficient. Conté activitats interactives, exercicis de revisió i ampliació, tests...

  Área de conocimiento
  Colecciones
 • Àrees de cossos geomètrics

  Recurso de aprendizaje
  INTEF
  Resource image

  Aquest objecte educatiu correspon a la unitat "Àrees de cossos geomètrics" del llibre digital per a matemàtiques de 2º ESO desenvolupat per l'Institut de Tecnologies Educatives del Ministeri d'Educació. Cobreix la 9ª quinzena d'un curs que, encara que dissenyat per a un ensenyament digital a distància, pot ser utilitzat en l'ensenyament presencial com a material complementari o fins i tot com a material autosuficient. Conté activitats interactives, exercicis de revisió i ampliació, tests d'au...

  Área de conocimiento
  Colecciones